La carta

Carta en Català
Alguns preus han patit modificacions i no estan actualitzats a la carta. Als codis QR estan correctament actualitzats.
*Els preus poden variar respecte de la carta del restaurant.

Carta en Español
Algunos precios han sufrido modificaciones y no están actualizados en la carta. En los códigos QR están correctamente actualizados.
*Los precios pueden variar respecto a la carta del restaurante.

Menu in English
Some prices have been modified and are not updated on the menu. The QR codes are correctly updated.
*Prices may vary from the restaurant's menu.

Carte en français
Certains prix ont été modifiés et ne sont pas mis à jour sur le menu. Les QR codes sont correctement mis à jour.
*Les prix peuvent varier du menu du restaurant.

Menù in italiano
Alcuni prezzi sono stati modificati e non vengono aggiornati nel menu. I codici QR sono aggiornati correttamente.
*I prezzi possono variare dal menù del ristorante.


Descargar la carta a PDF - Español

Descarregar la carta en PDF - Català

Download menu in PDF - English

Télécharger le menu en PDF - Français

Scarica il menu in PDF - Italiano